Правління та працівники УОКС

Відповідно до рішення Спостережної Ради від 17 вересня 2020 року було сформовано наступний склад Правління УОКС:

Жила Надія Михайлівна — голова правління  - без доручення представляє інтереси УОКС та діє від її імені; укладає договори та інші угоди від імені УОКС; підписує доручення на провадження дій від імені УОКС; розпоряджається майном УОКС. (Стаття 16 Закону України "Про кредитні спілки")
Гончаренко Катерина Олегівна — член правління.

Довідково

Згідно статті 16 Закону України "Про кредитні спілки", Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається  з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 
Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів,  спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені статутом кредитної спілки до її виключної компетенції.
Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень.
Правління діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених цим Законом і статутом спілки.
3. Роботою правління керує голова правління, який призначається спостережною радою.